Įstatai

I . BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos jėgos trikovės federacija (toliau – Federacija) yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis jėgos trikovės sporto klubus ir kitus įstatymais nustatyta tvarka įregistruotus juridinius asmenis. 

1.2. Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų, kitais galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais. 

1.3. Federacija bendrauja su kitais juridiniais asmenimis, įregistruotais Lietuvos Respublikoje bei tarptautinėmis organizacijomis. 

1.4. Federacija palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentu, Lietuvos Respublikos tautiniu olimpiniu komitetu.

1.5. Federacija už savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus 

1.6. Federacija yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir emblemą

1.7. Federacija yra paramos gavėja.

1.8. Federacijos teisinė forma – asociacija. 

II . VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Federacija, siekdama prisidėti prie Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto programos vykdymo, turi šiuos tikslus ir uždavinius: 

2.1. Parengia ilgalaikę jėgos trikovės plėtojimo programą ir ją įgyvendina, tam: 

 • buria jėgos trikovės mėgėjus; 
 • koordinuoja klubų, sekcijų ir kitų organizacijų veiklą; 
 • rūpinasi Federacijos narių sveikatos ir sportinio lygio kėlimu, jų interesų gynimu; 
 • rengia aukšto meistriškumo sportininkus; 
 • organizuoja Lietuvos Respublikos čempionatus, pirmenybes, turnyrus, tarptautinius čempionatus ir kitus sportinius renginius; 
 • registruoja rekordus; 
 • užtikrina jėgos trikovės rinktinės parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose. 

2.2. Tarpininkauja, kad sporto klubai, kiti juridiniai asmenys, sportininkai, treneriai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su atitinkamomis Lietuvos Respublikos bei užsienio organizacijomis. 

2.3. Tvarko jėgos trikovės sporto šakos apskaitą.

2.4. Gina Federacijos narių teises ir jiems atstovauja visose valdžios ir valdymo organų institucijose.

2.5. Atstovauja Federacijos interesus atitinkamose tarptautinėse sporto federacijose.

2.6. Federacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir siekdama šiuose įstatuose suformuluotų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, turi teisę:

 • nekliudomai raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius; 
 • steigti visuomenės informavimo priemones; 
 • organizuoti susirinkimus, procesijas, įvairias eitynes, kitokius masinius renginius; 
 • pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti; 
 • samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai; 
 • gauti lėšų ar kitokio turto iš juridinių bei fizinių asmenų; 
 • steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; . 
 • steigti fondus, gauti paramą, teikti labdarą bei paramą. 

Federacija įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti bet kokia šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia Įstatymai. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą Federacija gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą). 

III. PRIĖMIMO Į FEDERACIJOS NARIUS ARBA DALYVIUS IR IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ JOS SĄLYGOS BEI TVARKA

3.1. Federacijos nariais gali būti tik nustatyta tvarka įregistruoti jėgos trikovės sporto klubai ir kiti juridiniai asmenys.

3.2. Federaciją sudaro jos nariai ir kiti jos veikloje dalyvaujantys asmenys, taip pat garbės nariai. Federacijos nariai ar jos veikloje dalyvaujantys asmenys turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokestį (dalyvaujančio Federacijos veikloje asmens mokestį) ar teikia paramą.

3.3. Jėgos trikovės sporto klubai ir kiti juridiniai asmenys, norintys tapti Federacijos nariais ar dalyvauti jos veikloje, turi savo įstatuose nustatyta tvarka priimti sprendimą įstoti į Federaciją, pateikti prašymą vykdomajam komitetui ir įgalioti savo valdymo organą ar savo narį (narius) dalyvauti Federacijos visuotinėje jos narių ir dalyvaujančių jos veikloje asmenų konferencijoje.

3.4. Federacijos nariai ar jos veikloje dalyvaujantys asmenys gali bet kada išstoti iš Federacijos, pateikę prašymą vykdomajam komitetui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai bei kitaip Federacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.5. Federacijos nariai moka Federacijos konferencijos nustatyto dydžio nario mokestį ir stojamąjį mokestį. Ypač nusipelnę Jėgos trikovės sporto šakai asmenys Federacijos konferencijos sprendimu nario mokesčio nemoka.  

3.6. Federacijos nariai ir jos veikloje dalyvaujantys asmenys turi teisę: 

 • aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje ir balsuoti Federacijos konferencijoje;
 • naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis;
 • laikydamiesi savo nustatytos tvarkos ir Federacijos įstatuose nurodytos atstovavimo formos, rinkti atstovus į konferenciją; 
 • siūlyti savo atstovą į Federacijos vykdomąjį komitetą, jį atšaukti, pakeisti kitu; 
 • bet kada išstoti iš Federacijos, pranešus apie tai raštu Federacijos vykdomajam komitetui; 
 • susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą Federacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 • kitas teisės aktuose ir Federacijos įstatuose numatytas teises 

3.7 Federacijos nariai, nesilaikantys įstatų reikalavimų, gali būti iš jos pašalinti. Skundus ir pareiškimus dėl nario pašalinimo nagrinėja ir sprendžia konferencija. Galutinį sprendimą priima vykdomasis komitetas.

3.8. Federacijos nariai privalo: 

 • vykdyti Federacijos valdymo organų nutarimus; 
 • laikytis Federacijos įstatų reikalavimų; 
 • laiku mokėti nario mokesčius. 

IV. FEDERACIJOS STRUKTŪRA. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

4.1. Federacijos organai yra: konferencija, kolegialus valdymo organas – vykdomasis komitetas, vienasmenis valdymo organas – prezidentas. Taip pat Federacijoje yra viceprezidentas, generalinis sekretorius, iždininkas ir revizorius.

4.2. Konferencijos gali būti eilinės ir neeilinės. Eilinės konferencijos rengiamos ne rečiau, kaip vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Konferencija šaukiama vykdomojo komiteto sprendimu. Jei vykdomasis komitetas nesušaukia konferencijos, tokiu atveju konferencija šaukiama ne mažiau kaip 1/3 visų Federacijos narių sprendimu. Federacijos Prezidentas rengia konferencijos darbotvarkę. Pranešimas apie konferencijos vietą, laiką ir darbotvarkė  ne vėliau kaip 30 dienų iki konferencijos išsiunčiamas Federacijos nariams. Pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, registruotu laišku arba įteikiamas gavėjui pasirašytinai, arba paskelbiamas Federacijos internetiniame tinklapyje. Visų Federacijos narių rašytiniu sutikimu konferencija gali būti sušaukta ir nesilaikant šių terminų. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Neeilinės konferencijos rengiamos ne mažiau, kaip pusės Federacijos narių reikalavimu. 

4.3 Konferencija atlieka šias funkcijas: 

4.3.1 sprendžia svarbius Federacijos veiklos klausimus, nustato programas; 

4.3.2. priima, papildo ir keičia Federacijos įstatus; 

4.3.3. keičia Federacijos buveinę; 

4.3.4.  renka ir atšaukia prezidentą, viceprezidentą, generalinį ·sekretorių, vykdomąjį komitetą, revizorių, iždininką, kitus komitetus, nustato vykdomojo komiteto ir kitų komitetų narių skaičių; 

4.3.5. išklauso ir tvirtina prezidento, viceprezidento, generalinio sekretoriaus, revizoriaus, iždininko bei kitų komitetų ataskaitas; 

4.3.6. tvirtina Federacijos metinę finansinę atskaitomybę; 

4.3.7. sprendžia Federacijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus; 

4.3.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

4.3.9. nustato stojamojo mokesčio ir nario mokesčio dydį.

4.4. Federacijos konferencijos sprendimas, išskyrus šių įstatų 4.3.2. ir 4.3.7. punktuose nurodytus sprendimus laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikė, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 4.3.2. ir 4.3.7. punktuose nurodytiems konferencijos sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 konferencijoje dalyvaujančių Federacijos narių balsų. 

4.5. Jeigu konferencijoje nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusios konferencijos dienos turi būti sušaukta pakartotinė konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotinėje konferencijoje dalyvauja Federacijos narių. Pakartotinėje konferencijoje galioja tik neįvykusios konferencijos darbotvarkė. Pranešimas apie konferenciją siunčiamas elektroniniu paštu, registruotu laišku arba įteikiamas gavėjui pasirašytinai, arba paskelbiamas Federacijos internetiniame tinklapyje.  

4.6. Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai renkami 4 metų kadencijai tas pats asmuo  negali būti renkamas daugiau nei dvi kadencijas iš eilės: Federacijos prezidentas, viceprezidentas, generalinis sekretorius, iždininkas ir penki laisvai renkami nariai, kurie gali eiti komitetų pirmininkų pareigas.  Vykdomajam komitetui vadovauja prezidentas,  jam nesant – viceprezidentas. Esant reikalui prezidentas gali sušaukti neeilinį posėdį. Vykdomasis komitetas posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. Sprendimai priimami 2/3 vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. 

4.7. Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas: 

 • rengia dokumentus Federacijos konferencijai; 
 • sprendžia priėmimo į Federacijos narius ir pašalinimo iš jų klausimus 
 • įgyvendina konferencijos nutarimus; 
 • priima įdarbą Federacijoje samdomus darbuotojus (jie negali būti išrinkti vykdomojo komiteto nariais); 
 • tvirtina renginių sąmatas; 
 • tvirtina išvykstančių įtarptautines varžybas Lietuvos Respublikos rinktinių sudėtį; 
 • tvirtina varžybų nuostatus ir Lietuvos Respublikos rinktinių pasirengimo programas; 
 • tvirtina metinį sporto renginių kalendorinį planą; 

4.8. Federacijos prezidentas renkamas konferencijoje 4 metų kadencijai. Tas pats asmuo prezidentu negali būti renkamas daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Prezidentui nesant, jį pavaduoja viceprezidentas, išrinktas 4 metų laikotarpiui konferencijoje. Federacijos prezidentas atsiskaito konferencijai pateikdamas metinę veiklos ataskaitą eilinės konferencijos metu.

4.9. Federacijos prezidentas atlieka šias funkcijas: 

 • atstovauja Federacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis; 
 • vadovauja vykdomojo komiteto darbui; 
 • pirmininkauja vykdomojo komiteto posėdžiams; 
 • ruošia įgyvendinimui vykdomojo komiteto nutarimus; 
 • ruošia vykdomojo komiteto darbotvarkę; 
 • atlieka visus darbus, kuriuos įgalioja vykdomasis komitetas. 

4.10. Federacijos viceprezidentas renkamas konferencijoje 4 metų kadencijai. Tas pats asmuo viceprezidentu negali būti renkamas daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Viceprezidentas atlieka prezidento jam pavestas užduotis, o taip pat pavaduoja prezidentą, kai prezidentas negali eiti savo pareigų. Federacijos viceprezidentas atsiskaito konferencijai pateikdamas metinę veiklos ataskaitą eilinės konferencijos metu.

4.11. Generalinis sekretorius renkamas konferencijoje  4 metų kadencijai. Tas pats asmuo generaliniu sekretoriumi negali būti renkamas daugiau nei dvi kadencijas iš eilės . Generalinis sekretorius atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja Federacijos veiklą;
 • Tvarko visą Federacijos dokumentaciją bei Konferencijų protokolus;
 • Rengia Federacijos viešus skelbimus, kvietimus, pranešimus bei juos skelbia;
 • Tvarko ir saugo visų Federacijos organizuojamų varžybų dokumentaciją;
 • Vykdo sekretoriaus pareigas Konferencijos bei vykdomojo komiteto susirinkimų metu;
 • Teikia informaciją Federacijos nariams.

4.12. Iždininkas renkamas konferencijoje 4 metų kadencijai. Tas pats asmuo iždininku negali būti renkamas daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Federacijos iždininkas atsiskaito konferencijai pateikdamas metinę veiklos ataskaitą eilinės konferencijos metu.

Iždininkas atlieka šias funkcijas:

 • Atsako už teisės aktų nustatytos finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Atsako už Federacijos narių nario mokesčio savalaikį surinkimą bei naujų narių stojamojo mokesčio surinkimą;
 • Atsako už sportininkų licencijų mokesčio savalaikį surinkimą;
 • Patvirtina visus Federacijos mokėjimus bei išrašomas sąskaitas faktūras;
 • Teikia metinę finansinę ataskaitą Konferencijai;
 • Teikia visą finansinę dokumentaciją revizoriui patikrinimui.

4.13. Federacija turi teisę steigti struktūrinius padalinius, taip pat turinčius juridinio asmens teises. Jie steigiami teritoriniu principu. Struktūriniai padaliniai turi savo valdymo organus, kurie atsakingi Federacijos konferencijai ir vykdomajam komitetui. 

4.14. Federacijos nariai gali suteikti garbės prezidento pareigas Federacijai itin nusipelniusiems asmenims. 

V. FEDERACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI KLUBO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

5.1. Lėšos ir pajamos naudojamos Federacijos tikslams įgyvendinti.

5.2. Vykdomasis komitetas per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Federacijos konferencijai praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

5.3. Federacijos veiklos kontrolę vykdo konferencijos 4 metų laikotarpiui išrinktas revizorius. Revizorius negali užimti jokių kitų pareigų Federacijoje. Revizorius atsiskaito Federacijos nariams eilinės konferencijos metu pateikdamas Federacijos finansinės ir ūkinės veiklos revizijos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus. 

Revizoriaus kompetencija:

 • Kontroliuoja Federacijos prezidento, Vykdomojo komiteto priimtų sprendimų teisėtumą, jų vykdymą;
 • Kontroliuoja nario metinio ir kitų mokesčių rinkimą, narių apskaitą;
 • Reguliariai informuoja Federacijos vykdomąjį komitetą apie patikrinimų rezultatus, teikia pasiūlymus dėl trūkumų šalinimo ir Federacijos veikos gerinimo;
 • Teikia Konferencijai informaciją apie Federacijos ūkinę-finansinę veiklą, Konferencijos nutarimų vykdymą, savo išvadas ir rekomendacijas;
 • Turi teisę reikalauti sušaukti neeilinę Konferenciją, teikiant jos darbotvarkę.

Revizorius privalo atlikti neeilinį finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Federacijos narių, ir revizijos ataskaitą pateikti Konferencijai.

Revizoriaus ataskaitą tvirtina Konferencija.

Federacijos veiklos kontrolę gali vykdyti juridinis asmuo, turintis teisę atlikti audito paslaugas. Už audito paslaugas gali būti atlyginta. Atlygio dydį ir sąlygas suderina Vykdomasis komitetas.

VI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

6.1. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti skelbiami viešai, skelbiami Federacijos internetinėje svetainėje. 

6.2. Federacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu, arba skelbiama Federacijos internetinėje svetainėje. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Federacijos buveinėje. 

6.3. Federacijos nariui raštu pareikalavus, Federacijos prezidentas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su visais Federacijos dokumentais. 

6.4. Federacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 

VII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sprendimą steigti Federacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Federacijos prezidentas, vadovaudamasis teisės aktais. 

VIII. FEDERACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

8.1. Jeigu Federacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Federacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

8.2. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.