Antidopingas

Medikamentų paieška

Papildų saugumo pasitikrinimas

Teisės aktai susiję su antidopingu

Lietuvos jėgos trikovės federacija (LJTF) yra  Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) narė, todėl visiems federacijos nariams, galioja WADA taisyklės dėl dopingo vartojimo.

Lietuvos jėgos trikovės federacija griežtai pasisako prieš bet kokios formos dopingo vartojimą ir pabrėžia, kad tai nebus toleruojama.

Primename, kad tuo atveju, kai dopingo testas yra teigiamas, sportininkui gresia diskvalifikacija iki 4 metų, t.y. draudimas dalyvauti visose varžybose, su sportu susijusioje veikloje bei bauda iki 2000 €.

Nuostatai

 1. Lietuvos jėgos trikovės federacija (toliau Federacija) laikosi visų Tarptautinės jėgos trikovės
  federacijos (toliau IPF) keliamų reikalavimų, kurie yra viena iš narystės IPF sąlygų. Federacija
  patvirtina, kad visos Federacijos taisyklės, tvarkos, programos bei kiti dokumentai be jokių išlygų
  atitinka IPF anti-dopingo taisyklių bei WADA anti-dopingo kodekso bei atitinkamų tarptautinių
  standartų reikalavimus.
 1. Federacija deda visas pastangas užkirsti kelią tyčiniam ar netyčiniam draudžiamų medžiagų ir
  metodų naudojimui jėgos trikovės sporte. Federacija pagal savo išgales bei bendradarbiaudama
  su IPF, kitomis pasaulio anti-dopingo kodekso reikalavimus taikančiomis šalimis, Lietuvos antidopingo agentūra bei pasaulio anti-dopingo agentūra, planuoja, įgyvendina, vertina ir
  kontroliuoja informaciją bei šviečiamąsias programas, skatinančias švarų sportą bei
  puoselėjančias sportinę dvasią.
 2. Federacija taiko ir sutinka su IPF anti-dopingo taisyklėmis.
 3. IPF anti-dopingo taisyklės taikomos:
  4.1. Federacijai, jos nariams, jos atletams ir visiems asmenims, besivaržantiems,
  dalyvaujantiems arba susijusiems su bet kuriomis tarptautinėmis, regioninėmis ar
  nacionalinėmis jėgos trikovės bei štangos spaudimo varžybomis arba renginiais, kuriuos
  organizuoja, veda, sankcionuoja, pripažįsta ar reguliuoja Federacija;
  4.2. Federacijai, jos nariams, jos atletus aptarnaujančiam personalui, medicininiam
  personalui ir kitiems asmenims, kurie yra susaistyti naryste, akreditacija, dalyvavimu Federacijos
  veikloje arba renginiuose, arba varžybose;
  4.3. Federacijai, visiems juridiniams nariams ir dukterinėms Federacijos organizacijoms, tame
  tarpe klubams, komandoms, asociacijoms ar lygoms;
  4.4. Visiems kitiems atletams ar atletus aptarnaujančiam personalui ar kitiems asmenims, o
  taip pat visoms Federacijos dukterinėms organizacijoms bei juridiniams Federacijos nariams
  kurie akreditacijos, licencijos ar kito sutartinio įsipareigojimo pagrindais yra Federacijos
  jurisdikcijoje.
 4. Laikoma, kad visi šių nuostatų ketvirtame punkte išvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys sutinka
  laikytis IPF anti-dopingo taisyklių. Tuo jie pripažįsta:
  5.1. Federacijos ar IPF teisę taikyti IPF anti-dopingo taisykles;
  5.2. Drausminės komisijos teisę išklausyti bylas, priimti sprendimus, apeliacijas ir peržiūras,
  pateiktas IPF anti-dopingo taisyklių 8 straipsnyje, 12 straipsnyje ir 13 straipsnyje bei Lietuvos
  anti-dopingo agentūros anti-dopingo taisyklėse.
 5. Remiantis šiais nuostatais, visi atletai bei visi atletus aptarnaujantys asmenys, veikiantys kaip
  treneriai, vadovai, vadybininkai, komandos personalas, oficialūs asmenys, medicinos ar
  paramedicinos personalas varžybų arba bet kurios kitos veiklos, kurią sankcionuoja ar
  organizuoja Federacija, o taip visi Federacijos nariai juridiniai asmenys, Federacijos dukterinės
  organizacijos sutinka laikytis IPF anti-dopingo taisyklių tam, kad galėtų dalyvauti tokioje veikloje.
 6. Federacija informuoja IPF apie bet kokį anti-dopingo taisyklių pažeidimą bei bendradarbiauja IPF
  ar bet kuriai kitai anti-dopingo organizacijai vykdant tyrimus.
 7. Federacija padeda IPF skatinti anti-dopingo švietimą, tame tarpe organizuodama mokymus antidopingo tema bendradarbiaujant su Lietuvos anti-dopingo agentūra.

Sportininkų Pareigos ir Teisės

Antidopingo taisyklės yra dalis sporto taisyklių, kurios apsaugo sportininko teisę į sąžiningą kovą. Yra labai svarbu, kad sportininkai žinotų savo teises ir pareigas. Pagrindinės teisės ir pareigos kovoje su dopingu sporte yra išvardintos žemiau.

Sportininkai turi šias pagrindines teises:

 1. teisingą ir konfidencialų elgesį žmonių, kurie vykdo dopingo kontrolę;
 2. reikalauti, kad dopingo kontrolė būtų atliekama pagal taisykles;
 3. būti informuotam apie pasekmes, atsisakius atlikti dopingo kontrolę;
 4. būti lydimam į dopingo kontrolę gydytojo arba asmens, kuriuo pasitiki;
 5. naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu būtina;
 6. paprašyti paaiškinti visą dopingo kontrolės procedūrą;
 7. turėti galimybę išsirinkti sandariai gamykloje įpakuotą ir nepažeistą pakuotę bei dopingo kontrolės inventorių;
 8. šlapimo pateikimo procedūros metu būti lydimam tos pačios lyties atstovo;
 9. parašyti komentarus dopingo kontrolės formoje;
 10. būti informuotam apie dopingo kontrolės rezultatu
 11. jeigu A mėginys yra teigiamas, reikalauti B mėginio ištyrimo per nustatytą laikotarpį ir dalyvauti B mėginio tyrime su pasirinktu patikimu specialistu;
 12. tuo atveju, jeigu B mėginys yra teigiamas, būti išklausytam drausminės komisijos ir turėti teisę į apeliaciją.

Pagrindinės sportininko pareigos:

 1. nepažeisti antidopingo taisyklių;
 2. būti susipažinusiam su draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašu, nuolat domėtis jo pakeitimais;
 3. jeigu reikalingas gydymas informuoti gydytoją ar vaistininką, jog jis yra sportininkas ir kad gali būti pakviestas dopingo kontrolei;
 4. jeigu reikalingas gydymas draudžiamomis medžiagomis ar metodais, vadovautis antidopingo taisyklėmis ir gauti leidimą vartoti gydymui;
 5. pateikti informaciją apie savo buvimo vietą taip, kaip to reikalauja jo antidopingo organizacija;
 6. gavus pakvietimą atlikti dopingo kontrolę;
 7. pateikti asmens identifikavimo dokumentą dopingo kontrolės atstovui;
 8. vykdyti dopingo kontrolės atstovo reikalavimus;
 9. būti stebimam dopingo kontrolės atstovo nuo pakvietimo dopingo kontrolei įteikimo iki dopingo kontrolės pabaigos;
 10. pasibaigus dopingo kontrolei pasirašyti dopingo kontrolės.

LIETUVOS Antidopingo Taisyklių Pažeidimai

Mindaugas Skiparis pažeidė Kodekso ir Taisyklių 2.1 punktą, t. y., sportininko mėginyje rasta draudžiamoji medžiagą – meldonis. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2025 m. lapkričio 14 d.

Ričardas Šišius pažeidė taisyklių 2.1 punktą t. y., sportininko mėginyje rasta draudžiamųjų medžiagų ar jos metabolitų arba liekanų – oktodrinas (1,5-dimetilheksilaminas) ir jo metabolitai heptaminolis. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2025 m. lapkričio 14 d.

Virginijus Mažuto pažeidė Kodekso ir Taisyklių 2.2 ir 2.3 punktus, t. y., sportininkas vartojo draudžiamąją medžiagą – meldonį, ir atsisakė pateikti dopingo kontrolės mėginį. Skirta sankcija: 3 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2026 m. spalio 31 d.

Mindaugas Butkus pažeidė taisyklių 2.3 punktą, t.y. atsisakė pateikti dopingo kontrolės mėginį.  Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2027 m. birželio 1 d.

Mantas Pūtys pažeidė taisyklių 2.1 punktą t. y., sportininko mėginyje rasta draudžiamųjų medžiagų ar jos metabolitų arba liekanų – dehidrochlormetiltestosteronas (4-chlor-17b-hidroksi-17a-metilandrost-1,4-dien-3-oną), Ibutamorenas, SARMS RAD140, SARMS LGD-403 (ligandrolis) ir enobosarmą (ostarinas). Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2027 m. birželio 9 d.

Deividas Ignatavičius pažeidė taisyklių 2.3 punktą, t.y. atsisakė pateikti dopingo kontrolės mėginį.  Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2027 m. gegužės 17 d.

Ramūnas Norkus pažeidė taisyklių 2.3 punktą, t.y. atsisakė pateikti dopingo kontrolės mėginį.  Skirta sankcija: 3 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2026 m. gegužės 17 d.

Jonas Jokubauskas pažeidė taisyklių 2.3 punktą, t.y. atsisakė pateikti dopingo kontrolės mėginį.  Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2026 m. gruodžio 16 d.

Tomas Drevnickis pažeidė taisyklių 2.3 punktą, t.y. atsisakė pateikti dopingo kontrolės mėginį.  Skirta sankcija: 3 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2024 m. rugsėjo 3 d.

Dainius Pranys pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rastos draudžiamos medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų- metandienonas ir nandrolonas Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga – 2024 m. lapkričio 5 d.

TARPTAUTINIAI Antidopingo Taisyklių Pažeidimai

2019 Paulauskas Amandas European Classic Benchpress Hamm / Luxembourg 28.01.2020 20.01.2028 2.000,00 € S1.1B Endogenous AAS