Etikos kodeksas

LIETUVOS JĖGOS TRIKOVĖS FEDERACIJOS ETIKOS KODEKSAS

2021 m. lapkričio 5 d. redakcija

Šis kodeksas taikomas visiems Lietuvos jėgos trikovės federacijos (toliau LJTF) nariams, darbuotojams, asmenims, išrinktiems ar paskirtiems į bet kurias LJTF pareigas, taip pat visiems asmenims, įgaliotiems veikti LJTF vardu. Tokie asmenys šiame kodekse vadinami pareigūnais.

Šis kodeksas taip pat taikomas sportininkams, sportininkų asistentams, treneriams, vadovams, teisėjams ir kitiems asmenims, akredituotiems dalyvauti varžybose. Tokie asmenys šiame kodekse nurodyti kaip dalyviai.

APIBRĖŽIMAS

Šiame kodekse vartojami žodžiai turi tokią pačią reikšmę kaip ir LJTF įstatuose, nuostatuose, Techninėse taisyklėse ir Antidopingo taisyklėse.

ETINIAI JĖGOS TRIKOVĖS PRINCIPAI

LYGYBĖ

1. Neleidžiama diskriminuoti dėl lyties, rasės, religijos ar politinių įsitikinimų.

2. Draudžiamas, bet koks brutalus elgesys sporto varžybų metu.

ORUMAS

3. LJTF netoleruojama jokia priekabiavimo forma.

„FAIR PLAY“ PRINCIPAS

4. „Fair Play” yra pagrindinis jėgos trikovės sporto principas.

5. Dopingas yra griežtai draudžiamas. Pasaulinio antidopingo kodekso taisyklių privaloma laikytis visur ir visada.   

6. Lažybos dėl jėgos trikovės rezultatų yra draudžiamos. Taip pat draudžiami bet kokie korupciniai veiksmai, susiję su jėgos trikovės sportu, įtaka varžybų rezultatams bei nesąžininga konkurencija. 

7. Kiekvienas asmuo, kuriam taikomas šis kodeksas, sąžiningai ir atsakingai atlieka savo pareigas LJTF, savo veikimu ar neveikimu nekenkia jėgos trikovės sporto bei LJTF reputacijai, neatskleidžia jam patikėtos informacijos, kurios atskleidimu siekiama pakenkti LJTF ar jos narių interesams.

SĄŽININGUMAS

8. LJTF pareigūnai neprašo, nepriima ir nesiūlo jokio paslėpto atlyginimo, komisinio atlyginimo, naudos ar kitokio pobūdžio paslaugos, susijusios su jų atliekamomis pareigomis.

9. Nei vienas pareigūnas negali reikalauti ar priimti išmokų, paslaugų ar dovanų mainais už jų pareigas arba kaip sąlygą ar paskatinimą atlikti veiksmus, susijusius su jų pareigomis, išskyrus tas, kurios yra svetingumo dovanos:

a) kaip įprasta mandagumo išraiška arba įprastos svetingumo normos;

b) nesukeltų įtarimų dėl pareigūno objektyvumo ir nešališkumo; ir

c) nesukeltų įtarimų dėl LJTF sąžiningumo.

10. Nei vienas pareigūnas negali būti susijęs su bet kuria bendrove, asociacija, įmone ar asmeniu, kurio veikla nesuderinama su LJTF interesų tikslais. Jei neaišku, ar tokios rūšies ryšys egzistuoja bet kurioje konkrečioje situacijoje, klausimas pateikiamas LJTF Etikos ir drausmės komitetui, kad būtų priimtas sprendimas su apeliacijos teise.

NEUTRALUMAS

11. Pareigūnai, laikydamiesi LJTF ir jos narių principų ir tikslų, išlieka neutralūs ir savo funkcijas atlieka sąžiningai.

INTERESŲ KONFLIKTAI

12. Vykdydami savo pareigas LJTF, visi pareigūnai, priimdami sprendimus, kurie daro arba gali turėti įtakos LJTF, veikia LJTF naudai ir tai daro neatsižvelgiant į jų asmeninius, finansinius ar kitus interesus. Jei tarp LJTF ir pareigūno kyla interesų konfliktas arba kyla interesų konflikto pavojus, atitinkamas asmuo turi susilaikyti nuo tolesnio dalyvavimo priimant susijusius sprendimus. Jei yra kokių nors abejonių dėl to, ar toks interesų konfliktas yra bet kurioje konkrečioje situacijoje, klausimas pateikiamas LJTF etikos ir drausmės komitetui, kad būtų tinkamai priimtas sprendimas.

13. Pareigūnai vengia bet kokios situacijos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas.

14. Jei atsiranda tokia situacija, kuri gali būti interesų konfliktas, atitinkama pareigūnas ar pareigūnai nedelsdami apie tai praneša LJTF etikos ir drausmės komitetui dėl tinkamų priemonių. Kilus bet kokiems prieštaravimams dėl esamo ar galimo pareigūno interesų konflikto, tai jie pateikiami LJTF etikos ir drausmės komitetui, kad būtų imtasi tinkamų priemonių.

IŠTEKLIAI

15. LJTF ištekliai gali būti naudojami tik LJTF įstatuose numatytais tikslais.

16. LJTF pripažįsta, kad LJTF rėmėjai, partneriai ir sporto renginių rėmėjai prisideda prie jėgos trikovės vystymo ir prestižo. Tačiau tokia parama turi būti tokia forma, kuri atitiktų LJTF įstatų reikalavimus, jos taisykles, o taip pat principus, išdėstytus šiame etikos kodekse.

KONFIDENCIALUMAS

17. LJTF pareigūnai ir dalyviai neatskleidžia jiems patikėtos konfidencialios informacijos bei neviešina patikėtų dokumentų, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

ĮGYVENDINIMAS

18. Visi šiame kodekse nurodyti asmenys privalo laikytis šiame kodekse išdėstytų taisyklių.

19. Visi asmenys, kuriems taikomas šis kodeksas, nedelsdami praneša LJTF vykdomajam komitetui apie bet kokius galimus šio kodekso pažeidimus. LJTF vykdomojo komiteto, LJTF etikos ir drausmės komiteto arba bet kurio kito tinkamai įgalioto LJTF organo prašymu asmenys, kuriems taikomas šis kodeksas, privalo prisidėti prie galimo pažeidimo faktų paaiškinimo.

20. LJTF Etikos ir drausmės komitetas gali teikti rekomendacijas LJTF Konferencijai dėl šio kodekso nuostatų pakeitimo ar papildymo.

LJTF ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMITETAS

21. LJTF vykdomasis teikia klausimus, susijusius su galimu šio etikos kodekso pažeidimu, LJTF etikos ir drausmės komitetui.

22. LJTF etikos ir drausmės komitetas, spręsdamas klausimus, kylančius iš šio etikos kodekso, elgiasi pagal LJTF įstatus, tačiau turi veikti laikantis teisingumo principų.

23. Dėl bet kurio šio etikos kodekso pažeidimo LJTF etikos ir drausmės komitetas gali taikyti vieną ar kelias iš šių sankcijų:

a) įspėjimas ar papeikimas;

b) laikinas sustabdymas iki nustatyto laikotarpio iki 4 metų nuo tarnybos ar kitos pareigūno turimos pareigybės ir (arba) tol, kol LJTF etikos ir drausmės komiteto tenkinimas bus įvykdytas, jei bus nustatytos tam tikros sąlygos;

c) bet kurio LJTF apdovanojimo grąžinimas;

d) draudimas iki nustatyto laikotarpio dalyvauti bet kokioje su jėgos trikove susijusioje veiklos srityse;

e) rekomendacija LJTF vykdomajam komitetui pranešti apie tai atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

24. LJTF Etikos ir drausmės komiteto priimti sprendimai gali būti apskųsti Sporto arbitražo teismui (CAS). CAS sprendimai yra galutiniai